Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 38 (từ ngày 02/10/2023 đến ngày 06/10/2023).   

 

DANH MỤC TTHC ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015;

TÌNH HÌNH CẬP NHẬT CÁC TTHC TRÊN PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Của cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

Link đăng tải danh mục TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện:

https://vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?PageId=2fd00b23-a2f6-4aeb-b679-230cd2f50cfa

 

TT

Lĩnh vực

Thủ tục hành chính

Mã TTHC

Quyết định công bố danh mục TTHC

Quyết định phê duyệt QTNB giải quyết TTHC

Đã cập nhật quy trình giải quyết trên PMMCĐT/ CDVCQG

 • 1

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2.000599

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

 

X

 • 2

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.000473

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

 

X

 • 3

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.002425

Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019

X

 • 4

Bảo trợ xã hội

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

2.000291

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

X

 • 5

Bảo trợ xã hội

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp

1.000684

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

X

 • 6

Bảo trợ xã hội

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2.000298

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

X

 • 7

Bảo trợ xã hội

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

1.000669

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

X

 • 8

Bảo trợ xã hội

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2.000294

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

X

 • 9

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

2.000744

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 10

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000286

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 11

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000282

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 12

Bảo trợ xã hội

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000477

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 13

Bảo trợ xã hội

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

2.000777

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2018;

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 14

Bảo trợ xã hội

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021;

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 28/3/2023

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 15

Bảo trợ xã hội

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001758

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 16

Bảo trợ xã hội

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001753

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 17

Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1.001731

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 18

Bảo trợ xã hội

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

X

 • 19

Bảo trợ xã hội

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001310

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 20

Bảo trợ xã hội

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001305

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 21

Bồi thường nhà nước

Phục hồi danh dự

1.005462

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020

X

 • 22

Bồi thường nhà nước

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

2.002190

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020

X

 • 23

Biển và hải đảo

Giao khu vực biển cấp huyện

1.009483

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

X

 • 24

Biển và hải đảo

Công nhận khu vực biển cấp huyện

1.009482

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

X

 • 25

Biển và hải đảo

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện

1.009484

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

X

 • 26

Biển và hải đảo

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

1.009486

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

X

 • 27

Biển và hải đảo

Trả lại khu vực biển cấp huyện

1.009485

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

X

 • 28

Chứng thực

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000908

Quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

 

X

 • 29

Chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2.000815

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

 

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 30

Chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2.000843

 

 

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

 

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 31

Chứng thực

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trưởng hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được

2.000884

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 32

Chứng thực

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

2.000992

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 33

Chứng thực

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là công tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

2.001008

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 34

Chứng thực

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000913

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 35

Chứng thực

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2.000927

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 36

Chứng thực

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2.000942

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 37

Chứng thực

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

2.001044

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 38

Chứng thực

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

2.001050

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 39

Chứng thực

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

2.001052

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

X

 • 40

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

2.000381

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019; Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

X

 • 41

Đất đai

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

1.000798

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019; Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

X

 • 42

Đất đai

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.003836

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/05/2019

X

 • 43

Đất đai

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

1.002969

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/05/2019

X

 • 44

Đất đai

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2.001234

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019; Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

X

 • 45

Đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

2.000395

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

X

 • 46

Đất đai

Cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất

014.04.043

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

X

 • 47

Đất đai

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “ dồn điền đổi thửa” (đồng loạt).

1.003572

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

 

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 48

Đất đai

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

1.004193

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 49

Đất đai

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1.003003

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 50

Đất đai

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

1.002255

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 51

Đất đai

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

1.001991

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 52

Đất đai

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.001134

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 53

Đất đai

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.001990

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 54

Đất đai

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2.001234

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

X

 • 55

Đường bộ

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông để thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

1.008711

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

X

 • 56

Đường bộ

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông đối với: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

1.008712

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

X

 • 57

Đường bộ

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí

1.008710

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

X

 • 58

Đường bộ

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009048

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 59

Đường bộ

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009049

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 60

Đường bộ

Cấp giấy phép thi công cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009050

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 61

Đường bộ

Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009051

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 62

Đường bộ

Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường đô thị, đường huyện

1.009052

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 63

Đường bộ

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009053

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 64

Đường bộ

Gia hạn giấy phép thi công

1.009054

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 65

Đường thủy nội địa

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

1.004088

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 66

Đường thủy nội địa

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

1.004047

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 67

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

1.004036

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 68

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2.001711

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 69

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.004002

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 70

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.003970

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 71

Đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

1.006391

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 72

Đường thủy nội địa

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1.003930

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

X

 • 73

Đường thủy nội địa

Xóa đăng ký phương tiện

2.001659

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

X

 • 74

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2.001927

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 27/8/2021

Quyết định số 2544/QĐ ngày 13/9/2022

X

 • 75

Giải quyết khiếu nại

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

2.001920

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 27/8/2021

Quyết định số 2544/QĐ ngày 13/9/2022

X

 • 76

Giải quyết tố cáo

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

2.002186

Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 26/11/2019

Quyết định số 1629/QĐ ngày 06/7/2020

X

 • 77

Giáo dục dân tộc

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

1.005090

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 78

Giáo dục và Đào tạo

Xét, cấp học bổng chính sách

1.002407

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

X

 • 79

Giáo dục Mầm non

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

1.001622

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

X

 • 80

Giáo dục Mầm non

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

1.008950

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

X

 • 81

Giáo dục Mầm non

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

1.008951

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

X

 • 82

Giáo dục tiểu học

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1.005099

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 18/11/2020

 

X

 • 83

Giáo dục trung học

Tuyển sinh trung học cơ sở

3.000182

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 19/7/2021

 

X

 • 84

Giáo dục trung học

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

2.002481

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

X

 • 85

Giáo dục trung học

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

2.002482

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

X

 • 86

Giáo dục trung học

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

2.002483

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

X

 • 87

Giáo dục nghề nghiệp

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

2.001960

Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 23/4/2020

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 23/6/2020

X

 • 88

Giáo dục nghề nghiệp

Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010590

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

X

 • 89

Giáo dục nghề nghiệp

Thay thế Chủ tịch, thư ký thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010591

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

X

 • 90

Giáo dục nghề nghiệp

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thư ký thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010592

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

X

 • 91

Giáo dục Thường xuyên

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

1.005097

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 92

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

1.004487

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 93

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1.005106

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 94

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 95

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

1.005108

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 96

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

1.003702

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 97

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

1.001714

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 98

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.004438

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

X

 • 99

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1.004442

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 100

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1.004444

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 101

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

1.004475

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 102

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

2.001809

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 103

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

2.001818

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 104

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1.004555

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 105

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

2.001842

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 106

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

1.004552

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 107

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

1.004563

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 108

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

1.001639

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 109

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1.004439

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 110

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

1.004440

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 111

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục

1.004494

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 112

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1.006390

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 113

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

1.006444

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 114

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1.006445

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 115

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

1.004515

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 116

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

1.005144

Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

X

 • 117

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1.005099

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 18/11/2020

 

X

 • 118

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1.008724

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

 

X

 • 119

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

1.008725

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

 

X

 • 120

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xét, cấp học bổng chính sách

1.002407

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

X

 • 121

Hạ tầng kỹ thuật

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

1.002693

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

X

 • 122

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1.005092

Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

X

 • 123

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Chỉnh sửa nội dung văn bảng, chứng chỉ.

2.001914

Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

X

 • 124

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000528

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021;

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 125

Hộ tịch

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.000806

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 126

Hộ tịch

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

1.001766

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 127

Hộ tịch

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

2.000779

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 128

Hộ tịch

Đăng ký ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

1.001695

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 129

Hộ tịch

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

1.001669

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 130

Hộ tịch

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

2.000756

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 131

Hộ tịch

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

2.000748

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 132

Hộ tịch

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.002189

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 133

Hộ tịch

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.000554

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 134

Hộ tịch

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch) (Thủ tục Nuôi con nuôi đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh)

2.000547

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 135

Hộ tịch

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000522

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 136

Hộ tịch

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.000893

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 137

Hộ tịch

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.000513

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 138

Hộ tịch

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

2.000497

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 139

Hộ tịch

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2.000635

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021;

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

X

 • 140

Hộ tịch

Xác nhận thông tin hộ tịch

2.002516

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 08/02/2023

 

 

 • 141

Hòa giải cơ sở

Hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

2.000424

Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

 

X

 • 142

Hoạt động xây dựng

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được UBND tỉnh phân cấp)

1.009992

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 13/10/2021

 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 143

Hoạt động xây dựng

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được UBND tỉnh phân cấp)

1.009993

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 13/10/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 144

Hộ kinh doanh

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Giấy chứng nhận đăng ký thuế

1.001612

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

X

 • 145

Hộ kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

1.001613

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

X

 • 146

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1.000903

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 147

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1.000831

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 148

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm

2.000440

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 149

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá hàng năm

1.000933

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 150

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

1.003645

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 151

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Thông báo tổ chức lệ hội cấp huyện

1.003635

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 152

Văn hoá và thể thao (Thư viện)

Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

1.008898

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 153

Văn hoá và thể thao (Thư viện)

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thực viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008899

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 154

Văn hoá và thể thao (Thư viện)

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008900

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 155

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1.003243

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 156

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1.003226

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 157

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1.003185

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 158

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

1.003140

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 159

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

1.003103

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 160

Văn hoá và thể thao (Gia đình)

Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lục gia đình

1.001874

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 10/3/2022

X

 • 161

Kinh doanh khí

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001283

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

 

X

 • 162

Kinh doanh khí

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001270

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

 

X

 • 163

Kinh doanh khí

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001261

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

 

X

 • 164

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Hỗ trợ dự án liên kết

1.003434

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

X

 • 165

Lâm nghiệp

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1.011471

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 17/02/2023

 

X

 • 166

Lâm nghiệp

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

1.007919

Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

X

 • 167

Lâm nghiệp

Xác nhận bảng kê lâm sản

1.000045

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

 

X

 • 168

Lâm nghiệp

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

1.000047

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

 

X

 • 169

Lao động

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

1.004959

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

 

X

 • 170

Lao động – Tiền lương

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

1.008360

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021;

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020

 

X

 • 171

Lao động – Tiền lương

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

1.008362

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021;

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020

 

X

 • 172

Lao động – Tiền lương

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.008363

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021;

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020

 

X

 • 173

Lao động – Tiền lương

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

1.008364

Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021

 

X

 • 174

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

2.000620

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 175

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000181

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 176

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2.000633

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 177

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

2.001240

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 178

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000150

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 179

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1.001279

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 180

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

2.000615

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 181

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000162

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 182

Lưu thông hàng hóa trong nước

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2.000629

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

X

 • 183

Môi Trường

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

1.004138

Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 14/12/2020

X

 • 184

Môi trường

Cấp giấy phép môi trường

1.010723

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2022

 

X

 • 185

Môi trường

Cấp đổi giấy phép môi trường

1.010724

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2022

 

X

 • 186

Môi trường

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

1.010725

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2022

 

X

 • 187

Môi trường

Cấp lại giấy phép môi trường

1.010726

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2022

 

X

 • 188

Người có công

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

1.003042

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 189

Người có công

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 190

Người có công

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 191

Người có công

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

1.002271

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 192

Người có công

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002305

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 193

Người có công

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 194

Người có công

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.002410

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 195

Người có công

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 196

Người có công

Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 197

Người có công

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 198

Người có công

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 199

Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 200

Người có công

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 201

Người có công

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

009.05.018

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 202

Người có công

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 203

Người có công

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745

Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019;

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 204

Người có công

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 205

Người có công

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 206

Người có công

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 207

Người có công

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

X

 • 208

Người có công

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

2.002307

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

 

X

 • 209

Người có công

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

2.002308

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

 

X

 • 210

Người có công

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

1.004964

Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 01/10/2020;

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

 

X

 • 211

Người có công

Thăm viếng mộ liệt sĩ

1.010832

Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 18/5/2022

Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 17/8/2022

X

 • 212

Người có công

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

1.010772

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13/02/2023

 

 

 • 213

Nông nghiệp

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

1.003605

Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

X

 • 214

Nuôi con nuôi

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.002363

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2021

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 14/4/2021

X

 • 215

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001885

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

X

 • 216

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001884

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

X

 • 217

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001880

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

X

 • 218

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001786

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

X

 • 219

Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.001790

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

X

 • 220

Phòng, chống tham nhũng

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.001798

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

X

 • 221

Phòng, chống tham nhũng

Thực hiện việc giải trình

2.001797

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

X

 • 222

Phòng, chống thiên tai

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

1.010091

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

 

X

 • 223

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Hỗ trợ văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2.001661

Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

 

X

 • 224

Phòng chống tệ nạn xã hội

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010938

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

X

 • 225

Phòng chống tệ nạn xã hội

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010939

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

X

 • 226

Phòng chống tệ nạn xã hội

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010940

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

X

 • 227

Quản lý công sản

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1.005429

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

X

 • 228

Quản lý công sản

Mua quyển hóa đơn

1.005434

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

X

 • 229

Quản lý công sản

Mua hóa đơn lẻ

1.005435

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

X

 • 230

Quản lý công sản

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

1.005417

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

X

 • 231

Quản lý công sản

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

1.005420

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

X

 • 232

Quản lý công sản

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

1.005421

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

X

 • 233

Quản lý công sản

Quyết định điều chuyển tài sản công

1.005422

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

X

 • 234

Quản lý công sản

Quyết định bán tài sản công

1.005423

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

X

 • 235

Quản lý công sản

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

1.005424

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

X

 • 236

Quản lý công sản

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

1.005425

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

X

 • 237

Quản lý công sản

Quyết định thanh lý tài sản công

1.005426

Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 10/4/2019; Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 20/7/2021

Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 27/8/2021

X

 • 238

Quản lý hoạt động xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009994

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 239

Quản lý hoạt động xây dựng

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009995

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 240

Quản lý hoạt động xây dựng

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009996

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 241

Quản lý hoạt động xây dựng

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009997

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 242

Quản lý hoạt động xây dựng

Gia hạn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009998

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 243

Quản lý hoạt động xây dựng

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009999

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 244

Quản lý lao động ngoài nước

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2.002105

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

 

X

 • 245

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.002662

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

X

 • 246

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Thẩm định, đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.003141

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

X

 • 247

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.008455

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

X

 • 248

Tài nguyên nước

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

1.001645

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

X

 • 249

Tài nguyên nước

Đăng ký khai thác nước dưới đất

1.001662

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

X

 • 250

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký thành lập hợp tác xã

1.005280

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 251

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

2.002123

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 252

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký khi hợp tác xã chia

2.002122

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 253

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký khi hợp tác xã tách

2.002120

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 254

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

1.005121

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 255

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

1.004972

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 256

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

2.001973

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 257

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

1.004982

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 258

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

1.005277

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 259

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005378

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 260

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

1.004979

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 261

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

2.001958

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 262

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005377

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 263

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005010

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 264

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

1.004901

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 265

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

1.004895

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 266

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1.001612

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 09/8/2021

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 267

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2.000720

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 09/8/2021

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 268

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

1.001570

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 09/8/2021

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 269

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1.001266

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 09/8/2021

 

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 270

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.000575

Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17/9/2021; Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 09/8/2021

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

X

 • 271

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.000414

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 272

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

2.000402

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 273221

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

2.000356

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 274

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

1.000843

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 275

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000385

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 276

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

2.000374

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 277

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

1.000804

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 278

Thi đua -
Khen thưởng

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

2.000364

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 279

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

2.001627

Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

 

X

 • 280

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1.003456

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

X

 • 281

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1.003459

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

X

 • 282

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1.003471

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

X

 • 283

Thủy lợi

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1.003347

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

X

 • 284

Thủy sản

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.003956

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

X

 • 285

Thủy sản

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.004498

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

X

 • 286237

Thủy sản

Công bố mở cảng cá loại 3

1.004478

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

X

 • 287

Tiếp công dân

Tiếp công dân tại cấp huyện

2.002174

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 05/7/2022

Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 13/9/2022

X

 • 288

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Thẩm định thành lập tổ chức hành chính

1.009334

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 289

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

1.009335

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 290

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

1.009336

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 291

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

1.003719

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 292

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

1.003693

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 293

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1.003817

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

X

 • 294

Tổ chức phi chính phủ

Công nhận Ban vận động thành lập hội

1.003841

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 295246

Tổ chức phi chính phủ

Thành lập hội

1.003827

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 296

Tổ chức phi chính phủ

Phê duyệt Điều lệ hội

1.003807

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 297

Tổ chức phi chính phủ

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

1.003783

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 298

Tổ chức phi chính phủ

Đổi tên hội

1.003757

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 299

Tổ chức phi chính phủ

Hội tự giải thể

1.003732

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 300

Tổ chức phi chính phủ

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

2.002100

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 301

Tổ chức phi chính phủ

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

1.005358

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 302

Tổ chức phi chính phủ

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

1.005201

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 303

Tôn giáo

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

1.001228

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 304

Tôn giáo

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

2.000267

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 305

Tôn giáo

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường thuộc một huyện.

1.000316

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 306

Tôn giáo

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

1.001220

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 307

Tôn giáo

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.

1.001212

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 308

Tôn giáo

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

1.001204

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 309

Tôn giáo

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

1.001199

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 310

Tôn giáo

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

1.001180

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

X

 • 311

Trẻ em

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

 

X

 • 312

Trẻ em

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018

 

X

 • 313

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Thủ tục thi tuyển viên chức

1.005388

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

X

 • 314

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Thủ tục xét tuyển viên chức

1.005392

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

X

 • 315

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

1.005393

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

X

 • 316

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1.005394

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

X

 • 317

Xử lý đơn thư

Xử lý đơn tại cấp huyện

2.001879

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 05/7/2022

Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 13/9/2022

X