DANH MỤC TTHC ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015

TÌNH HÌNH CẬP NHẬT CÁC TTHC TRÊN PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Của cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

 

Link đăng tải danh mục TTHC trên Cổng thông tin điện tử huyện:

https://vanninh.khanhhoa.gov.vn/Default.aspx?PageId=2fd00b23-a2f6-4aeb-b679-230cd2f50cfa

 

TT

Thủ tục hành chính

Mã TTHC

Lĩnh vực

Quyết định công bố danh mục TTHC

Quyết định phê duyệt QTNB giải quyết TTHC

 

 • 11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

2.000599

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

 

 

 • 22

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.000473

An toàn đập, hồ chứa thủy điện

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

 

 

 • 33

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.002425

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019

 

 • 44

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

2.000291

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

 

 • 5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội cấp

1.000684

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

 

 • 6

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2.000298

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

 

 

 • 75

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

1.000669

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

 

 • 87

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2.000294

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 01/7/2019

 

 • 99

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

2.000744

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1010

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000286

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1111

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000282

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1212

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000477

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1313

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

2.000777

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2018;

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1414

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 28/3/2023;

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 05/5/2023

 

 • 1515

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001758

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1616

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001753

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021; Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1717

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1.001731

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 1818

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018; Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 12/7/2021

Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 23/8/2021

 

 • 19

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001310

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 20

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001305

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 2119

Phục hồi danh dự

1.005462

Bồi thường nhà nước

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020

 

 • 2220

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

2.002190

Bồi thường nhà nước

Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2020

 

 • 2321

Giao khu vực biển cấp huyện

1.009483

Biển và hải đảo

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

 

 • 2422

Công nhận khu vực biển cấp huyện

1.009482

Biển và hải đảo

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

 

 • 2523

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện

1.009484

Biển và hải đảo

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

 

 • 2624

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện

1.009486

Biển và hải đảo

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

 

 • 2725

Trả lại khu vực biển cấp huyện

1.009485

Biển và hải đảo

Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 11/5/2021

Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

 

 • 28

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ

1.008243

Chính sách

Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 10/5/2023

 

 

 • 2926

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000908

Chứng thực

Quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018

Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 26/4/2023

 

 • 3027

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2.000815

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

 

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3128

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

2.000843

Chứng thực

 

 

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

 

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3229

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trưởng hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được

2.000884

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3330

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

2.000992

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3431

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là công tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

2.001008

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3532

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000913

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3633

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2.000927

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3734

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2.000942

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3835

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

2.001044

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 3936

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

2.001050

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 4037

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

2.001052

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020

Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 09/12/2020

 

 • 4140

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

2.000381

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

 

 • 4241

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

1.000798

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

 

 • 4342

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.003836

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/05/2019

 

 • 44

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

1.002969

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/05/2019

 

 • 45

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2.001234

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 03/12/2020

 

 • 46

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

2.000395

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

 

 • 47

Cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất

014.04.043

Đất đai

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09/04/2019

Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 07/08/2020

 

 • 48

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “ dồn điền đổi thửa” (đồng loạt).

1.003572

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 4943

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

1.004193

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 50

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

1.011616

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 51

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

1.002255

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 52

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

1.001991

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 53

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.001134

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 54

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

1.001990

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 26/6/2023

Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 10/8/2023

 

 • 55

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

2.001234

Đất đai

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 10/01/2022

Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 31/8/2022

 

 • 5652

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông để thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình

1.008711

Đường bộ

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

 

 • 5753

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông đối với: Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị

1.008712

Đường bộ

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

 

 • 5854

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí

1.008710

Đường bộ

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 25/3/2020

Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 12/5/2021

 

 • 5955

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009048

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6056

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009049

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6157

Cấp giấy phép thi công cấp nước sinh hoạt trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009050

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6258

Cấp giấy phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ của hệ thống đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009051

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6359

Cấp phép thi công nút giao đấu nối đường nhánh vào đường đô thị, đường huyện

1.009052

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6460

Cấp phép thi công nút giao đấu nối tạm có thời hạn vào đường đô thị, đường huyện, đường xã đang khai thác

1.009053

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6561

Gia hạn giấy phép thi công

1.009054

Đường bộ

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 18/12/2020

 

 • 6662

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

1.004088

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 6763

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

1.004047

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 6864

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

1.004036

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 6965

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

2.001711

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7066

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.004002

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7167

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

1.003970

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7268

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

1.006391

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7369

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

1.003930

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7470

Xóa đăng ký phương tiện

2.001659

Đường thủy nội địa

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 20/10/2020

Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 20/01/2021

 

 • 7577

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

2.001927

Giải quyết khiếu nại

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 27/8/2021

Quyết định số 2544/QĐ ngày 13/9/2022

 

 • 7678

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

2.001920

Giải quyết khiếu nại

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 27/8/2021

Quyết định số 2544/QĐ ngày 13/9/2022

 

 • 7779

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

2.002186

Giải quyết tố cáo

Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 26/11/2019

Quyết định số 1629/QĐ ngày 06/7/2020

 

 • 7880

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

1.005090

Giáo dục dân tộc

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 79

Xét, cấp học bổng chính sách

1.002407

Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

 

 • 8081

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

1.001622

Giáo dục Mầm non

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

 

 • 8182

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

1.008950

Giáo dục Mầm non

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

 

 • 8283

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

1.008951

Giáo dục Mầm non

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2021

 

 • 83

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1.005099

Giáo dục tiểu học

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 18/11/2020

 

 

 • 84

Tuyển sinh trung học cơ sở

3.000182

Giáo dục trung học

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 19/7/2021

 

 

 • 85

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

2.002481

Giáo dục trung học

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

 

 • 86

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

2.002482

Giáo dục trung học

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

 

 • 87

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

2.002483

Giáo dục trung học

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 9/6/2022

Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 25/8/2022

 

 • 88

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

2.001960

Giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 23/4/2020

Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 23/6/2020

 

 • 89

Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010590

Giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 07/8/2023

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

 

 • 90

Thay thế Chủ tịch, thư ký thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010591

Giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

 

 • 91

Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, thư ký thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập

1.010592

Giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 11/01/2021

Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 21/4/2022

 

 • 9287

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

1.005097

Giáo dục Thường xuyên

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 93

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

1.004487

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 94

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1.005106

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 95

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1.004831

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 96

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

1.005108

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 97

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

1.003702

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

 

 

 • 98

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

1.001714

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

 

 

 • 99

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.004438

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

 

 

 • 10088

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1.004442

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10189

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1.004444

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10290

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

1.004475

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10391

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

2.001809

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10492

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

2.001818

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10593

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1.004555

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10694

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

2.001842

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10795

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

1.004552

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10896

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

1.004563

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 10997

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

1.001639

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 11098

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1.004439

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 11199

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

1.004440

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 112101

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục

1.004494

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 113102

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1.006390

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 114103

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

1.006444

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 115104

Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1.006445

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 116105

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

1.004515

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 117111

Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học

1.005144

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 4600/QĐ-UBND ngày 13/12/2021

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 15/5/2023

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 23/3/2020

 

 • 118115

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1.005099

Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 18/11/2020

 

 

 • 119117

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

1.008724

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

 

 

 • 120118

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

1.008725

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

 

 

 • 121119

Xét, cấp học bổng chính sách

1.002407

Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 28/10/2020

Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 05/4/2021

 

 • 122121

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

1.002693

Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

 

 • 123122

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1.005092

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

 

 • 124123

Chỉnh sửa nội dung văn bảng, chứng chỉ.

2.001914

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

 

 • 125124

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000528

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 126125

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.000806

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 127126

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

1.001766

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 128127

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

2.000779

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 129128

Đăng ký ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

1.001695

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 130129

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

1.001669

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 131130

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

2.000756

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 132131

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

2.000748

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 133132

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.002189

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 134133

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.000554

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 135134

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; khai tử; thay đổi hộ tịch) (Thủ tục Nuôi con nuôi đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh)

2.000547

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 136135

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.000522

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 137136

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.000893

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 138137

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

2.000513

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 139138

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

2.000497

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 140139

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2.000635

Hộ tịch

Quyết định số 4844/QĐ-UBND ngày 27/12/2021

Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 141

Xác nhận thông tin hộ tịch

2.002516

Hộ tịch

Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 08/11/2023

Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 • 142

Hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

2.000424

Hòa giải cơ sở

Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 04/10/2018

 

 

 • 143140

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được UBND tỉnh phân cấp)

1.009992

Hoạt động xây dựng

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 13/10/2021

 

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 144141

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được UBND tỉnh phân cấp)

1.009993

Hoạt động xây dựng

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 13/10/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 145

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Giấy chứng nhận đăng ký thuế

1.001612

Hộ kinh doanh

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

 

 • 146

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

1.001613

Hộ kinh doanh

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 11/11/2021

 

 • 147

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1.000903

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 148143

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1.000831

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 149

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hoá hàng năm

2.000440

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 150

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hoá hàng năm

1.000933

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 151

Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện

1.003645

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 152

Thông báo tổ chức lệ hội cấp huyện

1.003635

Văn hoá và thể thao (văn hoá cơ sở)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 153

Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

1.008898

Văn hoá và thể thao (Thư viên)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 154

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thực viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008899

Văn hoá và thể thao (Thư viên)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 155

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

1.008900

Văn hoá và thể thao (Thư viên)

Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 26/4/2022

 

 • 156144

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001283

Kinh doanh khí

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 19/10/2023

 

 • 157145

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001270

Kinh doanh khí

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 19/10/2023

 

 • 158146

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

2.001261

Kinh doanh khí

Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 19/10/2018

Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 19/10/2023

 

 • 159149

Hỗ trợ dự án liên kết

1.003434

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

 

 • 160

Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

2.000559

Khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 02/8/2023

Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 21/11/2023

 

 • 161

Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1.011471

Lâm nghiệp

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019; Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 17/02/2023

Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

 

 • 162150

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

1.007919

Lâm nghiệp

Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

 

 • 163

Xác nhận bảng kê lâm sản

1.000045

Lâm nghiệp

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

 

 • 164

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

1.000047

Lâm nghiệp

Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 27/11/2023

 

 • 165151

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

1.004959

Lao động

Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

 

 

 • 166152

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

2.000620

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 167153

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000181

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 168154

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2.000633

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 169155

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

2.001240

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 170156

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000150

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 171157

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1.001279

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 172158

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

2.000615

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 173159

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

2.000162

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 174160

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2.000629

Lưu thông hàng hóa trong nước

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 13/3/2018;

Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2020

Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 30/12/2020

 

 • 175161

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

1.004138

Môi Trường

Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 14/12/2020

 

 • 176

Cấp giấy phép môi trường

1.010723

Môi trường

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2020

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

 

 • 177

Cấp đổi giấy phép môi trường

1.010724

Môi trường

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2020

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

 

 • 178

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

1.010725

Môi trường

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2020

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

 

 • 179

Cấp lại giấy phép môi trường

1.010726

Môi trường

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 22/3/2020

Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

 

 • 180

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

1.003042

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 181

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 182

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 183

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

1.002271

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 184

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002305

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 185

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 186

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.002410

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 187

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 188

Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 189

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 190

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 191

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 192

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 193

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

009.05.018

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 194

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 195

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745

Người có công

Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019;

Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 196

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018; Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 

 • 197

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018; Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 

 • 198

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 199

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

 

 

 • 200

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

2.002307

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

 

 

 • 201

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

2.002308

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020; Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 11/12/2023

 

 

 • 202

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia

1.004964

Người có công

Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 01/10/2020

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020

 

 

 • 203

Thăm viếng mộ liệt sĩ

1.010832

Người có công

Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 18/5/2022

Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 17/8/2022

 

 • 204

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

1.010772

Người có công

Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 13/02/2023

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 07/6/2023

 

 • 205164

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

1.003605

Nông nghiệp

Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 08/4/2019

 

 

 • 206165

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2.002363

Nuôi con nuôi

Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2021

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 14/4/2021

 

 • 207166

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001885

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

 

 • 208167

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001884

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

 

 • 209168

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001880

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

 

 • 210169

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.001786

Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/7/2019

Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2019

 

 • 211170

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.001790

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

 

 • 212173

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.001798

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

 

 • 213174

Thực hiện việc giải trình

2.001797

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/4/2021

 

 

 • 214

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

1.010091

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 23/9/2021

 

 

 • 215

Hỗ trợ văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2.001661

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 21/11/2017

 

 

 • 216

Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010938

Phòng chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

 

 • 217

Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010939

Phòng chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

 

 • 218

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1.010940

Phòng chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

Quyết định số 2100/QĐ/UBND ngày 29/7/2022

 

 • 219175

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1.005429

Quản lý công sản

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

 

 • 220176

Mua quyển hóa đơn

1.005434

Quản lý công sản

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

 

 • 221177

Mua hóa đơn lẻ

1.005435

Quản lý công sản

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022

 

 • 222186

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009994

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 223187

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009995

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 224188

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009996

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 225189

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009997

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 226190

Gia hạn cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009998

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 227191

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

1.009999

Quản lý hoạt động xây dựng

Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 228192

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2.002105

Quản lý lao động ngoài nước

Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

 

 

 • 229193

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.002662

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

 

 • 230194

Thẩm định, đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.003141

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

 

 

 • 231195

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

1.008455

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 19/4/2022

 

 • 232196

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

1.001645

Tài nguyên nước

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 18/10/2023

Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 04/12/2023

 

 • 233197

Đăng ký khai thác nước dưới đất

1.001662

Tài nguyên nước

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 18/10/2023

Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 04/12/2023

 

 • 234198

Đăng ký thành lập hợp tác xã

1.005280

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 235199

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.

2.002123

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 236200

Đăng ký khi hợp tác xã chia

2.002122

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 237201

Đăng ký khi hợp tác xã tách

2.002120

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 238202

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

1.005121

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 239203

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

1.004972

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 240204

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

2.001973

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 241205

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

1.004982

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 242206

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

1.005277

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 243207

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005378

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 244208

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

1.004979

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 245209

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

2.001958

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 246210

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005377

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 247211

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1.005010

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 248212

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

1.004901

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 249213

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

1.004895

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp HTX)

Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/7/2019

Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/4/2020

 

 • 250214

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1.001612

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/8/2023; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

 • 251215

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

2.000720

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/8/2023; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

 • 252216

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

1.001570

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/8/2023; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

 • 253217

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1.001266

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/8/2023; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

 • 254218

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.000575

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 09/8/2023; Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 14/11/2023

Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 01/12/2023

 

 • 255219

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.000414

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 256220

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

2.000402

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 257221

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

2.000356

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 258222

Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

1.000843

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 259223

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000385

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 260224

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

2.000374

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 261225

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

1.000804

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 262226

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

2.000364

Thi đua -
Khen thưởng

Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 263230

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

2.001627

Thủy lợi

Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

 

 

 • 264231

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1.003456

Thủy lợi

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

 

 • 265232

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

1.003459

Thủy lợi

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

 

 • 266233

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1.003471

Thủy lợi

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

 

 • 267234

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1.003347

Thủy lợi

Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 30/01/2019

 

 

 • 268235

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.003956

Thủy sản

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

 

 • 269236

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)

1.004498

Thủy sản

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

 

 • 270237

Công bố mở cảng cá loại 3

1.004478

Thủy sản

Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 06/8/2019

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 06/01/2020

 

 • 271238

Tiếp công dân tại cấp huyện

2.002174

Tiếp công dân

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 05/7/2022

Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 13/9/2022

 

 • 272239

Thẩm định thành lập tổ chức hành chính

1.009334

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 273240

Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

1.009335

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 274241

Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

1.009336

Tổ chức hành chính/ Biên chế

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 275242

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

1.003719

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 276243

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

1.003693

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 277244

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1.003817

Tổ chức HC - Đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 12/12/2022

 

 • 278245

Công nhận Ban vận động thành lập hội

1.003841

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 279246

Thành lập hội

1.003827

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 280247

Phê duyệt Điều lệ hội

1.003960

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

 

 • 281248

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

1.003783

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 282249

Đổi tên hội

2.001678

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

 

 • 283250

Hội tự giải thể

1.003732

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 284251

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

1.003900

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 18/4/2023

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 02/11/2023

 

 • 285252

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện

1.005358

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 286253

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

1.005201

Tổ chức phi chính phủ

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 287263

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

1.001228

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 288264

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

2.000267

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 289265

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã, phường thuộc một huyện.

1.000316

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 290266

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

1.001220

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 291267

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.

1.001212

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 292268

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

1.001204

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 293269

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

1.001199

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 294270

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

1.001180

Tôn giáo

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/4/2018

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 20/02/2020

 

 • 295271

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944

Trẻ em

Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

 

 

 • 296272

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946

Trẻ em

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018

 

 

 • 297273

Thủ tục thi tuyển viên chức

1.005388

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

 

 • 298274

Thủ tục xét tuyển viên chức

1.005392

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

 

 • 299275

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức

1.005393

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

 

 • 300276

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1.005394

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 21/7/2021

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2023

 

 • 301286

Xử lý đơn tại cấp huyện

2.001879

Xử lý đơn thư

Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 05/7/2022

Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 13/9/2022