LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VẠN NINH GẶP MẶT CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NHÂN DỊP ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019.    ĐỒNG CHÍ HỒ VĂN MỪNG DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY VÀ THĂM, TẶNG HOA HUYỆN ỦY VẠN NINH.    Phóng sự: XÃ VẠN BÌNH XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VỮNG MẠNH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ.    KHAI MẠC ĐIỂM BÁO XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019.    HỘI THI GÓI BÁNH TÉT MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019.    Phóng sự:NHỘN NHỊP HỘI CHỢ XUÂN 2019 TẠI TRƯỜNG MẦM NON VẠN LƯƠNG, HUYỆN VẠN NINH.    HỘI PHỤ NỮ XÃ VẠN KHÁNH THI LÀM BÁNH THUẪN TẶNG PHỤ NỮ NGHÈO.    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VẠN NINH TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018.    Đồng chí Phan Thông thăm gia đình chính sách tại huyện Vạn Ninh.    BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO HUYỆN THĂM, CHÚC TẾT UBND HUYỆN VẠN NINH.   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 15/04/2015]
- Địa chỉ: 481 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3507441
- Email: dttth.vn@khanhhoa.gov.vn
- Quyết định Phân công nhiệm vụ
Kèm theo bảng Phân Công nhiệm vụ: 

LÃNH ĐẠO 

Ông: Đặng Thanh Tùng
Giám đốc
ĐTQC: 0258. 3840356
Email: dttung.vn@khanhhoa.gov.vn

Bà: Võ Thị Thanh Vân
Phó Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3507411
Email: dttth.vn@khanhhoa.gov.vn

I. Chức năng
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Vạn Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Vạn Ninh, là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Sản xuất và phát sóng các chương trình thời sự truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.
3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trong huyện.
6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ, thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động trong cơ quan theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.
Đưa thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.
III. Cơ chế hoạt động
Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, biên chế và hoạt động, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa.
[Đăng ngày 14/04/2015]
- Địa chỉ: 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3911607
- Email: bql.vn@khanhhoa.gov.vn
- Phân Công nhiệm vụ:

LÃNH ĐẠO 


Đ/c Huỳnh Ngọc Liêm

Giám đốc

ĐTCQ: 0258. 3911607
email: hnliem.vn@khanhhoa.gov.vn

Ảnh

Đ/c Nguyễn Tấn Tài

Phó Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911607
Email: bql.vn@khanhhoa.gov.vn 
1.  Chức năng 
a) Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của huyện, UBND huyện xem xét, quyết định giao cho Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;
b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
d) Thực hiện các chức năng khác khi được UBND huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
2.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
a) Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;
e) Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với UBND huyện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
[Đăng ngày 14/04/2015]
- Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3910389
- Email: ttvhtth.vn@khanhhoa.gov.vn.vn ;
- Quyết định Phân công nhiệm vụ

LÃNH ĐẠO 

Ông Nguyễn Tấn Dũng
Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3912046
Email: ntdung.vn@khanhhoa.gov.vn

Ảnh

Ông Ngô Trúc Sinh
Phó Giám đốc
0258. 3840651

I. Vị trí, chức năng
1. Tổ chức các hoạt động văn hóa – thông tin – thể dục thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ và phương pháp công tác cho nhà văn hóa, CLB văn hóa cơ sở.
2. Tổ chức, điều hành các hoạt động TDTT trong phạm vi toàn huyện.
3. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đề cao tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, anh dũng trong chiến đấu, giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc, tinh thần lao động cần cù thông minh sáng tạo của nhân dân.
4. Có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phương hướng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1.Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động nhằm đưa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.
2. Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, hướng dẫn sinh hoạt các CLB âm nhạc, những người yêu thơ, sáng tạo thơ ca … nhằm phát huy tính sáng tạo của quần chúng.
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, TDTT phục vụ cho phong trào lao động sản xuất: tuyên truyền, hướng dẫn và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc luyện tập, thi đấu TDTT, thể thao dân tộc thông qua mạng lưới TDTT cơ sở, tổ chức bồi dưỡng giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài, vận động viên theo kế hoạch của huyện.
4. Mở rộng hoạt động thư viện, phát hành sách để phổ biến khoa học kỹ thuật nâng cao kiến thức cho các tầng lớp nhân dân.
5. Sưu tầm các nhạc cụ dân tộc và hiện vật lịch sử của quá trình phát triển cũng như tham gia phong trào cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và nhân dân Diên Khánh qua các thời kỳ.
6. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để làm cho các hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao ngày càng phong phú, đa dạng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các hạt nhân văn hóa văn nghệ để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nhà văn hóa khác để trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ công tác.
[Đăng ngày 13/04/2015]
- Địa chỉ: 473 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 6276456
- Email: ttptqd.vn@khanhhoa.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ

LÃNH ĐẠO 

Ảnh

Ông Nguyễn Trường Sinh
Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911921
Email: ntsinh.vn@khanhhoa.gov.vn

Ảnh

Ông Võ Minh Mẫn
Phó Giám đốc
ĐTCQ: 0258.6276456

1. Vị trí và chức năng của cơ quan, đơn vị:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý và phát triển quỹ đất.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị.
2.1. Trung tâm có các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;
c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;
đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;
g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hiện hành;
h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;
i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
k) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;
l) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện.
2.2. Trung tâm có các quyền hạn sau:
a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;
b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;
c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
1Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 62

Số lượt truy cập: 2813265