Lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh: Lịch tuần 22 (từ ngày 20/6/2024 đến ngày 24/6/2024).    Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 17    8 loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung    Thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025"    Chương trình hành động của Chính phủ phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước    Hội thi Nghệ thuật quần chúng huyện Vạn Ninh lần thứ XVII    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tặng hoa chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023    Quy định về việc khen thưởng thành tích kháng chiến    Thủ tướng chỉ đạo tập trung phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm   
THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
[Đăng ngày 10/02/2022]
- Địa chỉ: 473 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 0258. 3913268 
- Email: ttptqd.vn@khanhhoa.gov.vn
- Phân công nhiệm vụ

LÃNH ĐẠO 


Ông Hoàng Xuân Lương
Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911921

Email: hxluong@khanhhoa.gov.vn

Ông Nguyễn Xuân Toàn
Phó Giám đốc
ĐTCQ: 0258.3913968

Email: nxtoan8321@gmail.com

1. Vị trí và chức năng của cơ quan, đơn vị:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý và phát triển quỹ đất.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị.
2.1. Trung tâm có các nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
b) Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;
c) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;
đ) Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;
e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;
g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hiện hành;
h) Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;
i) Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
k) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;
l) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân huyện.
2.2. Trung tâm có các quyền hạn sau:
a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;
b) Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;
c) Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
d) Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
[Đăng ngày 14/04/2018]
- Địa chỉ: 463 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3911796
- Email: vpdkdd.vn@khanhhoa.gov.vn

LÃNH ĐẠO 

Ông Lâm Tuấn Anh
Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911796
Email: ltanh@khanhhoa.gov.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Duy
Phó Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911796
Email: hxluong@khanhhoa.gov.vn

1. Vị trí và chức năng của cơ quan, đơn vị:
Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai được thành lập tại quyết định số 14/2015/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu sự quản lý, chỉ đạo của Văn phòng Đăng ký đất đai và thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định và thực hiện hạch toán phụ thuộc. 
Có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, đơn vị:
2.1 Thực hiện các thủ tục về đăng ký quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn tỉnh.
2.2 Thực hiện các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu trên địa bàn tỉnh.
2.3 Thực hiện các thủ tục về đăng ký biến động quyền quản lý đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định trên địa bàn tỉnh.
2.4 Lập, cập nhập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh.
2.5 Quản lý hệ thống thông tin đất đai; xây dựng dữ liệu địa chính, cập nhập, đồng bộ hóa dữ liệu địa chính theo quy định.
2.6 Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu địa chính cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
2.7 Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề; trích đo địa chính thửa đất, khu đất; đo vẽ hiện trạng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất phục vụ cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2.8 Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
2.9 Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
2.10 Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm và các dịch vụ về cung cấp thông tin địa chính; trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.
2.11 Biên mục, chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ và các hoạt động cung ứng dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các nhiệm vụ có thu do Nhà nước giao.
2.12 Tư vấn và thực hiện lập đề án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2.13 Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật.
2.14 Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.
2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.
[Đăng ngày 12/04/2018]

TRUNG TÂM VĂN HÓA

THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Địa chỉ: Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố số 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (0258) 3910389
- Email: ttvhtth.vn@khanhhoa.gov.vn.vn ;
- Quyết định Phân công nhiệm vụ

LÃNH ĐẠO 


Ông Nguyễn Trường Sinh
Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3912046

Ông Ngô Trúc Sinh
Phó Giám đốc
0258. 3840651


TRẦN KHÁNH BÌNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐTCQ: 02583841279

I. Vị trí, chức năng
1. Tổ chức các hoạt động văn hóa – thông tin – thể dục thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ và phương pháp công tác cho nhà văn hóa, CLB văn hóa cơ sở.
2. Tổ chức, điều hành các hoạt động TDTT trong phạm vi toàn huyện.
3. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đề cao tinh thần tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, anh dũng trong chiến đấu, giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc, tinh thần lao động cần cù thông minh sáng tạo của nhân dân.
4. Có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phương hướng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1.Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động nhằm đưa đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân.
2. Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ, hướng dẫn sinh hoạt các CLB âm nhạc, những người yêu thơ, sáng tạo thơ ca … nhằm phát huy tính sáng tạo của quần chúng.
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, TDTT phục vụ cho phong trào lao động sản xuất: tuyên truyền, hướng dẫn và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc luyện tập, thi đấu TDTT, thể thao dân tộc thông qua mạng lưới TDTT cơ sở, tổ chức bồi dưỡng giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài, vận động viên theo kế hoạch của huyện.
4. Mở rộng hoạt động thư viện, phát hành sách để phổ biến khoa học kỹ thuật nâng cao kiến thức cho các tầng lớp nhân dân.
5. Sưu tầm các nhạc cụ dân tộc và hiện vật lịch sử của quá trình phát triển cũng như tham gia phong trào cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ và nhân dân Diên Khánh qua các thời kỳ.
6. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên để làm cho các hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao ngày càng phong phú, đa dạng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các hạt nhân văn hóa văn nghệ để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các nhà văn hóa khác để trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ công tác.
[Đăng ngày 13/04/2015]

BAN QUAN LÝ DỰ ÁN

CÁ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Địa chỉ: 469 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: (058) 3911607
- Email: bql.vn@khanhhoa.gov.vn
- Phân Công nhiệm vụ:

LÃNH ĐẠO 


Đ/c Huỳnh Ngọc Liêm

Giám đốc

ĐTCQ: 0258. 3911607
email: hnliem.vn@khanhhoa.gov.vnPhó Giám đốc
ĐTCQ: 0258. 3911607
Email: bql.vn@khanhhoa.gov.vn 
1.  Chức năng 
a) Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách khi được giao. Căn cứ Điều kiện cụ thể của huyện, UBND huyện xem xét, quyết định giao cho Ban Quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể;
b) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
d) Thực hiện các chức năng khác khi được UBND huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
đ) Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
e) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
2.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
a) Lập kế hoạch dự án: lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, Mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án: thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;
e) Các nhiệm vụ hành chính, Điều phối và trách nhiệm giải trình: tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của UBND huyện và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với UBND huyện, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
1


 Bạn cần tải Flash Player để xem được clip này.

Đang online: 75

Số lượt truy cập: 8756669